Acte necesare incadrarii in grad de handicap copii

     Activităţi  desfăşurate:

 • Planifică zilnic dosarele de evaluare sau reevaluare a gradului de handicap cu respectarea criteriilor de confidenţialitate prin programări individuale la examinarea fiecărui caz în parte;
 • Efectuează  expertiza fiecarui caz în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Se deplaseaza in echipă completă  pentru evaluare/reevaluare la domiciliul copiilor cu handicap sever – nedeplasabili;
 • Întocmeşte  raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane  cu handicap, raport ce va fi înaintat Comisiei de Protecţia Copilului în vederea eliberării/reînnoirii certificatelor de încadrare;
 • Elaborează planul personalizat de servicii şi planul de recuperare al copilului cu handicap; evaluează îndeplinirea acestora în cadrul evaluărilor anuale;
 • Efectuează anchetele sociale pentru toate dosarele în lucru;
 • Răspunde la  solicitările celorlalte sectoare în vederea realizarii anchetelor sociale;
 • Consiliază, informează şi îndrumă familia /reprezentanţii legali ai copilului   elaborând  recomandări privind modalităţile de :
  • integrare socială şi combaterea discriminării;
  • acces la cele mai utile forme de terapie şi recuperare;
  • includere în sistemul de învăţământ special ( grădiniţe şi şcoli speciale pentru hipoacuzici, nevăzători ,etc).
 • Colaborează şi stabileste legături cu diferite unităţi şcolare, centre de recuperare, clinici medicale, ONG-uri care activează în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap;
 • Participă la cursuri de perfecţionare, simpozioane, grupuri de lucru, manifestari culturale, competiţii sportive organizatepentru copiii/persoanele cu dizabilităţi;

      Având în vedere modificarea criteriilor si metodologiei pentru evaluarea si încadrarea copiilor cu dizabilităti într-un grad de handicap, potrivit Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS, respectiv Ordinului nr.1306/1883/2016 emis de MMFPSPV, MS, dorim să aducem la cunoştinţa familiilor care au copii cu handicap că odată cu reglementările legislative s-au modificat şi formularele pentru încadrarea copiilor în grad de handicap.     Formularele care au suferit modificări sunt: Cererea-tip (Anexa 4), fişa de evaluare psihologică (Anexa 8), fişa medicală sintetică (Anexa 7), fişa psihopedagogică (înlocuind traseu educaţional) (Anexa 9) şi anexa anchetei sociale – factori de mediu (document nou introdus) (Anexa 6).
Certificatul medical tip A5 rămâne valabil.

ACTE NECESARE ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP 

  CONFORM   ORDINULUI Nr.1985/4.10.2016, Nr.1305/17.11.2016, Nr.5805/23.11.2016, Publicate în Monitorul Oficial privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea si interventia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităti în grad de handicap, a orientării scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si în vederea abilitării si reabilitării copiilor cu dizabilităti si/sau cerinte educationale speciale

      Pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare şi reabilitare, părinţii/reprezentantul legal depun cu cel puțin 60 zile înainte de expirarea certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, cerere pentru încadrarea în grad de handicap se poate depune, de preferabil, prin intermediul aplicației informatice GHIȘEUL ONLINE sau la Serviciul Registratură din cadrul D.G.A.S.P.C.

      După obţinerea anchetei sociale şi a factorilor de mediu dosarul cu şină conţinând documentele enumerate mai jos, împreună cu o nouă cerere-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap se depune, de preferabil, prin intermediul aplicației informatice GHIȘEUL ONLINE sau la Serviciul Registratură din cadrul D.G.A.S.P.C., alcătuit din:

 • cerere-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap;  
 • copie a certificatului de naştere a copilului şi a actului de identitate când este cazul;
 • copii ale actelor de identitate a părinţilor/reprezentantului legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;
 • adeverinţe de venit (părinţi);
 • copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor;
 • copie livret de familie (cu excepţia copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie);
 • fişa medicală sintetică, completată de medicul de familie;  
 • certificatul medical tip A5/A4 eliberat de o unitate abilitată de Direcţia Sanitară a Municipiului Bucureşti în care medicul specialist trebuie să precizeze  termenul de valabilitate ( conform legislaţiei în vigoare )
 • copii ale documentelor medicale adiţionale relevante pentru starea de sănătate a copilului (scrisori/referate medicale, bilete ieşire din spital, tratament şi recuperare);
 • fişa de evaluare psihologică, atunci când se depune dosarul pentru prima dată şi când este cazul, completată de un psiholog clinician;  
 • fişa psihopedagogică atunci când este cazul, completată de cadrul didactic (funcţia de educator-puericultor/professor învăţământ preşcolar/profesor învăţământ primar/diriginte/consilier şcolar/profesor itinerant şi de sprijin);
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
 • adeverinţă şcolară;
 • copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, (dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor  de sprijin/itinerant);

ATENȚIE

Pe cerere se trece obligatoriu telefonul în vedere contactării și se bifează ceea ce se solicită respectiv încadrare în grad de handicap sau acces la servicii de abilitare ?i reabilitare.

   Eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională:

   Prin punerea în aplicare a art.50 alin (1) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale şi a OMECTS nr.6552/13,12,2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special, evaluarea şi orientarea profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special se realizează de către Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Educaţională, cu sediul în str.Heliade între Vii, nr.36, Sector 2, tel 0314.053.115 – persoana de contact : Asistent social Simona Vladescu

  Serviciul Evaluare Complexă exercită atribuţii conform:

–  Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS, respectiv Ordinului nr. 1306/1883/2016 emis de MMFPSPV, MS

–  Legea 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

–  Legea 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

–  Legea nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale

Acte necesare incadrarii in grad de handicap copii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Derulează în sus