Obținerii atestatului de asistent maternal profesionist


   Lista condițiilor minime necesare în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist

 1. Solicitantul are capacitate deplină de exercițiu;
 2. Solicitantul are o locuința în proprietate sau cu drept de folosință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
 3. Solicitantul și persoanele cu care locuiește nu suferă de boli cronice transmisibile;
 4. Solicitantul prezintă garanțiile pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
 5. Solicitantul sau membrii adulți care locuiesc cu solicitantul nu a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
 6. Solicitantul nu a fost decăzut din drepturile părintești și nu a avut copii declarați abandonați prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 7. Solicitantul este de acord ca, în situația în care va obține atestatul de asistent maternal profesionist, să înceteze contractul individual de muncă pe baza căruia își desfășoară activitatea salarizată la o altă unitate.

Lista actelor necesare la dosarul solicitantului în vederea evaluării inițiale.

 1. Curriculum Vitae tip
 2. Certificate de cazier judiciar al solicitantului și ale persoanelor adulte cu care acesta locuiește;certificate de integritate comportamentală
 3. Copii legalizate de pe actele de identitate ale solicitantului și persoanelor cu care acesta locuiește;
 4. Copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificate de naștere, certificat de căsătorie etc.);
 5. O scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul, în care să se menționeze numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 6. Copii legalizate de pe actele de studii ale solicitantului;
 7. Un document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinței, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declarație autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaște solicitantului dreptul de folosință asupra locuinței, cunoscând specificul activității pe care solicitantul urmează să o desfășoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condițiile legii;
 8. Adeverință de la administrator de bloc în care să se menționeze faptul că nu înregistrează restanțe la plata întreținerii;
 9. Adeverință de la medicul de familie
 10. Certificate medicale tip A5 eliberate de policlinica de care aparțin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului  și a persoanelor cu care locuiește solicitantul, inclusiv evaluare psihiatrică;
 11. Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la faptul că nu a fost decăzut din drepturile părintești sau că nu are un copii care au fost declarați abandonați prin hotărâre judecătorească;
 12. Recomandări de la Asociația de locatari, cunoștințe, prieteni, vecini.

              Drepturi bănești acordate pentru  asigurarea nevoilor copilului

 • Alocație de plasament de 600 lei pentru copilul fără dizabilități sau de 900 lei pentru copilul cu dizabilități;
 • Alocație de stat de 150 lei pentru copilul peste 2 ani și 300 lei pentru copilul cu dizabilități;
 • Stimulent financiar de 1.000 lei pentru copilul cu handicap, acordat de către Primăria Municipiului București;
 • Sumă zi de naștere copil de 100 lei;
 • Decontare cotă parte a utilităților corespunzătoare copilului;
 • Deconturi suplimentare medicale (medicamente, ochelari, lucrări stomatologice, proteze, operații etc.);

     În funcție de categoria de vârstă, se alocă lunar sume de aprox. 1000 lei/copil, pentru acoperirea nevoilor acestuia ( meditații,terapii specifice, cursuri sportive și educaționale, rechizite, cazarmament, hrană etc).

              Pentru asistentul maternal profesionist:

 • Sporuri acordate la salariul de încadrare
 • Spor pentru condiții de muncă în stres de 15%;
 • Spor pentru  copil cu handicap de 25%;
 • Spor pentru 2 copii de 15%.

              BENEFICII

 • Salariu, conform legislației în vigoare;
 • Contract individual de muncă;
 • Indemnizație de hrană raportat la numărul de zile lucrate;
 • Muncă la domiciliu;
 • Asistență de specialitate din partea reprezentanților D.G.A.S.P.C. (psihologică, socială, juridică, etc);
 • Formare profesională inițială și continuă.
Obținerii atestatului de asistent maternal profesionist

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Derulează în sus