Protectia datelor

Termeni si conditii de utilizare a datelor cu caracter personalAcord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 – privind Protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de aborgare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecția Datelor – GDPR) a fost adoptata la 27 aprilie 2016 si este aplicabil de la 25 mai 2018. Principiile si regulile stabilite de Regulament pornesc de la dreptul fundamental al persoanei la protectia datelor personale, specificat in art. 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE si art. 16 al Tratatului UE, constituie un obiectiv important al activitatii de procesare a datelor cu caracter personal a Cabinetului Psihologie Draghici Ionela.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza în mod legal numai dacă se bazează pe unul din temeiurile juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulament, respectiv:

 1. Consimțământul persoanei vizate;
 2. Prelucrare necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;
 3. Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;
 4. Prelucrare necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 6. Prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Fata de cele ce preced ne asumam obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre Client despre el ori o altă persoană, Client al Cabinetului.

Definitii în materia procesarii datelor cu caracter personal folosite în GDPR

Persoana vizată: Orice persoană fizică care se află pe teritoriul Romaniei.

Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Împuternicit: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului (de ex. furnizori servicii IT, furnizorii servicii contabilitate și/sau aplicații online facturare, etc);

Date personale: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Consimțământ: al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în principal în acordarea de servicii de  psihologie .Un refuz de prelucrare a datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea acordării serviciilor de psihologie implicit anularea programării .

Potrivit Articolelor 12-14 din Regulament, indiferent de temeiul prelucrărilor de date cu caracter personal, ne conformam  obligației specifice de informare în legătură prelucrările efectuate, urmarind respectarea principilor de „legalitate, echitate și transparență”, cu „limitări legate de scop” si „reducerea la minimum a datelor”care sa asigure „exactitate,integritate și confidențialitate”.

Protejarea datele cu caracter personal

Pentru protejarea securităţii datelor cu caracter personal, se utilizează metode și tehnologii de securitate, pentru a proteja sistemele informatice de accesul neautorizat şi folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

Respectarea confidenţialităţii este un principiu fundamental .

Daca doriţi să primiţi, invitaţii la evenimente organizate de Cabinet, comunicaţii privind promoţiile pe care le practicăm şi noile pachete de servicii oferite ori alte informări , prin intermediul adresei de e-mail ori al mesageriei telefonice, se va mentiona  acordul, cu precizarea că puteţi oricând să revocaţi acordul.

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit  Regulamentului UE2016/679, indiferent de temeiul prelucrărilor de date cu caracter personal,  persoanelor vizate au urmatoarele drepturi în legătură prelucrările efectuate:

 1. Dreptul de a fi informat
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
 3. Dreptul de a rectifica sau actualiza datele cu caracter personal cand acestea sunt inexacte sau incomplete
 4. Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal  în anumite circumstanţe (când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menţionat)
 5. Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
 6. Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal
 7. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal
 8. Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter personal
 9. Dreptul de a retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care s-a consimţit anterior;
 10. Dreptul de a fi notificat  în caz de încălcări privind securitatea datelor.

Prin semnarea prezentului Acord, Clientul declară că a fost informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, că a înţeles conţinutul său şi că şi-a exprimat liber consimţământul în scopul prelucrării datelor personale.

Incidente de securitate

În caz de incident de securitate a Datelor cu Caracter Personal:
Se va informa cu privire la apariția oricărui incident de securitate în care sunt implicate datele dvs. cu caracter personal, cautandu-se cauzele incidentului, luandu-se masuri rezonabile pentru a diminua efectele și a micșora orice daună care rezultă din Incidentul de Securitate, precum și măsuri rezonabile pentru a împiedica reapariția unei asemenea încălcări a securității datelor.

Deasemenea va rugam sa va rezervati cateva minute si pentru Politica cookie, ce explica despre experienta de navigare pe site-urile care sunt operate de sau în numele CABINET DE PSIHOLOGIE IONELA DRAGHICI si

Deasemenea va rugam sa va rezervati cateva minute si pentru Politica cookie, ce explica despre experienta de navigare pe site-urile care sunt operate de sau în numele CABINET DE PSIHOLOGIE IONELA DRAGHICI si serviciile adaptate fiecarui vizitator.

Derulează în sus